BYDFi Açyk hasap - BYDFi Turkmenistan - BYDFi Türkmenistan

Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
“Cryptocurrency” söwda syýahatyňyzy başlamak ygtybarly we ulanyjy üçin amatly platforma talap edýär we BYDFi dünýä söwdagärleri üçin öňdebaryjy saýlawdyr. Bu giňişleýin gollanma, hasaby açmak we BYDFi-e girmek, kripto söwda tejribäňiziň üznüksiz başlamagyny üpjün etmek bilen sizi içgin öwrenýär.

BYDFi-de hasaby nädip açmaly

Telefon belgisi ýa-da e-poçta bilen BYDFi-de hasap açyň

1. BYDFi- e giriň we sagyň ýokarky burçundaky [ Başla
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
] düwmesine basyň. 2. [E-poçta] ýa-da [Jübi telefony] saýlaň we e-poçta salgyňyzy / telefon belgiňizi giriziň. Barlamak koduny almak üçin [Kod al] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
3. Kody we paroly boşluklara goýuň. Şertlere we syýasata razy boluň. Soňra [Başla] düwmesine basyň.

Bellik: 6-16 harpdan, sanlardan we nyşanlardan ybarat parol. Diňe san ýa-da harp bolup bilmez.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
4. Gutlaýarys, BYDFi-de üstünlikli hasaba aldyňyz.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

“Apple” bilen BYDFi-de hasap açyň

Mundan başga-da, “Apple” hasabyňyz bilen “leeke girmek” arkaly hasaba girip bilersiňiz. Şeýle etmek isleseňiz, şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. BYDFi-e giriň we [ Başlamak ] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli2. [Apple bilen dowam et] saýlaň, açylan penjire peýda bolar we Apple hasabyňyzy ulanyp BYDFi-e girmegiňiz soralar.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
3. Apple ID we parolyňyzy giriziň. Soňra ok nyşanyna basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli4. Hakyky tanamak amalyny tamamlaň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
5. [E-poçtaňyzy gizläň] saýlaň, soňra [Dowam et] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
6. Size BYDFi web sahypasyna ugradylar. Termin we syýasat bilen razylaşyň, soňra [Başlamak] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
7. Ondan soň BYDFi platformasyna awtomatiki ugrukdyrylarsyňyz.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Google bilen BYDFi-de hasap açyň

Şeýle hem, hasabyňyzy Gmail arkaly bellige almak mümkinçiligiňiz bar we muny birnäçe ýönekeý ädimde edip bilersiňiz: 1. BYDFi

-e geçiň we [ Başla ] düwmesine basyň. 2. [Google bilen dowam et] düwmesine basyň. 3. E-poçtaňyzy ýa-da telefonyňyzy goýýan ýeriňizde giriş penjiresi açylar. Soňra [Indiki] düwmesine basyň. 4. Soňra Gmail hasabyňyzyň parolyny giriziň we [Indiki] düwmesine basyň. Girýändigiňizi tassyklaň. 5. BYDFi web sahypasyna iberiler. Termin we syýasat bilen razylaşyň, soňra [Başlamak] düwmesine basyň. 6. Ondan soň awtomatiki usulda BYDFi platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.


Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

BYDFi programmasynda hasap açyň

Söwdagärleriň 70% -den gowragy öz telefonlarynda bazar söwdasy edýär. Her bazar hereketine bolşy ýaly reaksiýa bildirmek üçin olara goşulyň.

1. Google Play ýa-da App Store -da BYDFi programmasyny guruň .
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
2. [Hasaba gir / gir] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
3. Hasaba alyş usulyny saýlaň, e-poçta, ykjam, Google hasaby ýa-da Apple ID-den saýlap bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

E-poçtaňyz / ykjam hasabyňyz bilen ýazylyň:

4. E-poçtaňyzy / jübi telefonyňyzy we parolyňyzy goýuň. Şertlere we syýasatlara razy boluň, soňra [Hasaba alyň] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
5. E-poçtaňyza / jübi telefonyňyza iberilen kody giriziň, soňra [Hasaba alyň] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli6. Gutlaýarys! BYDFi hasaby üstünlikli döretdiňiz.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Google hasabyňyz bilen ýazylyň:

4. [Google] - [Dowam et] saýlaň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
5. Google hasabyňyzy ulanyp, BYDFi-e girmek soralar. E-poçtaňyzy / telefonyňyzy we parolyňyzy dolduryň, soňra [Indiki] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli6. [Dowam et] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli7. Size BYDFi ugradylar, [Registrasiýa] düwmesine basyň we hasabyňyza girip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Apple hasabyňyz bilen ýazylyň:

4. [Apple] saýlaň. Apple hasabyňyzy ulanyp, BYDFi-e girmek soralar. [Dowam et] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
5. Size BYDFi ugradylar, [Registrasiýa] düwmesine basyň we hasabyňyza girip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (soraglar)

SMS barlamak koduny alyp bilmesem näme etmeli?

Barlamak koduny alyp bilmeseňiz, BYDFi aşakdaky usullary synap görmegiňizi maslahat berýär:

1. Ilki bilen, jübi telefonyňyzyň we ýurt kodunyň dogry girizilendigine göz ýetiriň.
2. Signal gowy däl bolsa, tassyklama koduny almak üçin gowy signal bilen bir ýere göçmegiňizi maslahat berýäris. Şeýle hem uçuş tertibini açyp we öçürip bilersiňiz, soňra bolsa tory täzeden açyp bilersiňiz.
3. Jübi telefonynyň saklanýan ýeriniň ýeterlikdigini tassyklaň. Saklaýyş ýeri doly bolsa, tassyklama kody alynmaz. BYDFi SMS-iň mazmunyny yzygiderli arassalamagy maslahat berýär.
4. Jübi belgisiniň bergileriniň ýokdugyna ýa-da ýapykdygyna göz ýetiriň.
5. Telefonyňyzy täzeden açyň.


E-poçta salgyňyzy / jübi telefonyňyzy nädip üýtgetmeli?

Hasabyňyzyň howpsuzlygy üçin, e-poçta salgyňyzy / jübi telefonyňyzy üýtgetmezden ozal KYC-ni tamamlandygyňyzy anyklaň.

1. KYC-ni tamamlan bolsaňyz, awataryňyza basyň - [Hasap we Howpsuzlyk].
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli2. Öýjükli belgisi, fond paroly ýa-da Google tassyklaýjysy bolan ulanyjylar üçin, kommutator düwmesine basmagyňyzy haýyş edýäris. Hasabyňyzyň howpsuzlygy üçin ýokardaky sazlamalaryň haýsydyr birini baglamadyk bolsaňyz, ilki bilen ýerine ýetiriň.

[Howpsuzlyk Merkezi] - [Gaznanyň paroly] basyň. Gerekli maglumatlary dolduryň we [Tassyklamak] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
3. Sahypadaky görkezmeleri okaň we basyň [Kod elýeterli däl] → [E-poçta / Jübi telefony elýeterli däl, täzeden düzmek üçin ýüz tutuň] - [Täzeden tassykla].
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
4. Görkezilişi ýaly tassyklama koduny giriziň we hasabyňyza täze e-poçta salgysyny / ykjam belgini baglaň.

Bellik: Hasabyňyzyň howpsuzlygy üçin e-poçta salgyňyzy / jübi telefonyňyzy üýtgedeniňizden soň 24 sagatlap çykmak gadagan ediler.

BYDFi hasabyna nädip girmeli

BYDFi hasabyňyza giriň

1. BYDFi web sahypasyna giriň we [ Giriş ] düwmesine basyň .
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
E-poçta, jübi telefony, Google hasaby, Apple hasaby ýa-da QR kody ulanyp girip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
2. E-poçtaňyzy / jübi telefonyňyzy we parolyňyzy giriziň. Soňra [Giriş] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
3. QR koduňyz bilen girýän bolsaňyz, BYDFi programmaňyzy açyň we kody skanirläň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
4. Ondan soň söwda etmek üçin BYDFi hasabyňyzy üstünlikli ulanyp bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Google Hasabyňyz bilen BYDFi-e giriň

1. BYDFi web sahypasyna giriň we [ Giriş ] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli2. [Google bilen dowam et] saýlaň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
3. Açylýan penjire peýda bolar we Google hasabyňyzy ulanyp BYDFi-e girmegiňiz soralar. E-poçtaňyzy / telefonyňyzy we parolyňyzy dolduryň. Soňra [Indiki] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli


4. BYDFi hasabyňyzy Google bilen baglanyşdyrmak üçin parolyňyzy giriziň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
5. Hasabyňyza gireniňizden soň, BYDFi web sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Apple hasabyňyz bilen BYDFi-e giriň

1. BYDFi-e giriň we [ Giriş ] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli2. [Apple bilen dowam et] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
3. BYDFi-e girmek üçin Apple ID we parolyňyzy giriziň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli4. [Dowam et] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli5. BYDFi hasabyňyzy “Apple” bilen baglanyşdyrmak üçin parolyňyzy giriziň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
6. Hasabyňyza gireniňizden soň, BYDFi web sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
_

BYDFi programmasyna giriň

BYDFi programmasyny açyň we [ Giriş / Giriş ] düwmesine basyň .
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

E-poçta / jübi telefonyny ulanyp giriň

1. Maglumatlaryňyzy dolduryň we [Giriş] düwmesine basyň
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
. Sizem girip, söwda edip bilersiňiz!
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Google ulanyp giriň

1. [Google] -a basyň - [Dowam et].
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli2. E-poçtaňyzy we parolyňyzy dolduryň, soňra [Indiki] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
3. Hasabyňyzyň parolyny dolduryň, soňra giriň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
4. Sessiýa açarsyňyz we söwda edip bilersiňiz!
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Apple hasabyňyz bilen ýazylyň:

1. [Apple] saýlaň. Apple hasabyňyzy ulanyp, BYDFi-e girmek soralar. [Dowam et] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
2. Sessiýa açarsyňyz we söwda edip bilersiňiz!
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

BYDFi hasabyndan parolymy ýatdan çykardym

Hasabyňyzyň parolyny BYDFi web sahypasyndan ýa-da Programmadan täzeläp bilersiňiz. Howpsuzlyk sebäpli, parol täzeden düzülenden soň hasabyňyzdan çykmak 24 sagat togtadyljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. 1. BYDFi web sahypasyna

giriň we [ Giriş ] düwmesine basyň. 2. Giriş sahypasynda [Paroly ýatdan çykardyňyzmy?] Basyň. 3. Hasabyňyzyň e-poçta ýa-da telefon belgisini giriziň we [Ibermek] düwmesine basyň. Howpsuzlyk sebäpli giriş parolyňyzy üýtgedeniňizden soň 24 sagatlap täze enjam ulanyp serişdeleri yzyna alyp bilmejekdigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň . E-poçtaňyzda ýa-da SMS-de alan tassyklama koduňyzy giriziň we dowam etmek üçin [Tassyklamak] düwmesine basyň. . 5. Täze parolyňyzy giriziň we [Ibermek] düwmesine basyň. 6. Parolyňyz üstünlikli täzeden düzülenden soň, sahypa sizi Giriş sahypasyna ugrukdyrar. Täze parolyňyz bilen giriň we gitmek gowy.


Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (soraglar)

Google Autentifikatoryny nädip baglamaly?

1. Awataryňyza basyň - [Hasap we Howpsuzlyk] we [Google Authenticator] açyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeliHasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
2. [Indiki] düwmesine basyň we görkezmelere eýeriň. Uptiýaçlyk açary kagyz ýüzüne ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Telefonyňyzy tötänleýin ýitirseňiz, ätiýaçlyk açary Google Authenticator-yňyzy täzeden açmaga kömek edip biler. Google Authenticator-yňyzy täzeden açmak üçin adatça üç iş güni gerek.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli
3. Görkezilişi ýaly SMS kody, e-poçta tassyklama kody we Google Authenticator kody giriziň. Google Authenticator-yňyzy gurmak üçin [Tassyklamak] düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we BYDFi-e girmeli


Hasabyň ulgam tarapyndan dolandyrylmagyna näme sebäp bolup biler?

Maliýe serişdeleriňizi goramak, hasabyňyzy howpsuz saklamak we ýerli kanunlary berjaý etmek üçin aşakdaky şübheli hereketleriň biri ýüze çyksa hasabyňyzy saklarys.

  • IP goldanmaýan ýurtdan ýa-da sebitden;
  • Bir enjamda ýygy-ýygydan birnäçe hasabyňyza girdiňiz;
  • Identurt / şahsyýet sebitiňiz gündelik işleriňize laýyk gelmeýär;
  • Işlere gatnaşmak üçin hasaplary köp hasaba alýarsyňyz;
  • Hasap kanuny bozmakda güman edilýär we kazyýet edarasynyň derňew haýyşy sebäpli togtadyldy;
  • Gysga wagtyň içinde hasapdan ýygy-ýygydan uly hasaplaşyklar;
  • Hasap şübheli enjam ýa-da IP tarapyndan dolandyrylýar we rugsatsyz ulanmak howpy bar;
  • Töwekgelçiligi dolandyrmagyň beýleki sebäpleri.


Ulgam töwekgelçiligini nädip boşatmaly?

Müşderi hyzmat toparymyz bilen habarlaşyň we hasabyňyzy açmak üçin görkezilen proseduralary ýerine ýetiriň. Platforma hasabyňyzy 3-7 iş gününiň dowamynda gözden geçirer, sabyr ediň.

Mundan başga-da, parolyňyzy wagtynda üýtgediň we poçta gutyňyzy, jübi telefonyňyzy ýa-da Google Authenticator we beýleki ygtybarly tanamak usullaryny diňe özüňiz alyp bilersiňiz.

Töwekgelçiliklere gözegçilik gulpuny açmak, hasabyňyza eýeçiligiňizi üpjün etmek üçin ýeterlik goldaw resminamalaryny talap edýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Resminamalar bilen üpjün edip bilmeseňiz, laýyk däl resminamalary tabşyryp bilmeseňiz ýa-da hereketiň sebäbini kanagatlandyrmasaňyz, gyssagly goldaw almarsyňyz.

Thank you for rating.