උණුසුම් පුවත්

නවතම ප්රවෘත්ති

BYDFi හි නිතර අසන ප්‍රශ්න (FAQ).
නිබන්ධන

BYDFi හි නිතර අසන ප්‍රශ්න (FAQ).

ගිණුම මට ගිණුම් කිහිපයක් විවෘත කළ හැකිද? BYDFi දැනට එක් වෙළඳ ගිණුමක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා එක් විද්‍යුත් තැපෑලක් හෝ ජංගම දුරකථන අංකයක් සඳහා සහය දක්වයි. මට BYDFi වෙ...
පුද්ගලික මූල්‍ය යනු කුමක්ද සහ එය BYDFi සමඟ වැදගත් වන්නේ ඇයි?
බ්ලොග්

පුද්ගලික මූල්‍ය යනු කුමක්ද සහ එය BYDFi සමඟ වැදගත් වන්නේ ඇයි?

පුද්ගලික මූල්‍ය යනු ඔබේ මූල්‍ය තත්ත්වය අනුව ඔබේ ආදායම කළමනාකරණය කිරීම සහ ඔබ වියදම් කරන ආකාරය සහ ඔබේ මුදල් ඉතිරි කිරීම සඳහා අයවැයක් නිර්මාණය කිරීමයි. පුද්ගලික මූල්‍යකරණයට ඔබේ ආදායම, ඔබේ මූල්‍ය අවශ්‍යතා සහ ඔබේ වියදම් තක්සේරු කිරීම සහ ඒ අනුව ඔබේ මුදල් වෙන් කිරීම ඇතුළත් වේ. ඔබේ ආදායම සහ ඔබ ඔබේ මුදල් ඉතිරි කරන ආකාරය සහ වියදම් කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීම අයවැයකරණය ලෙස හැඳින්වේ. ඔබේ මුදල් කළමනාකරණය කිරීම ඔබට ස්වයං නිර්ණය සහ සුරක්ෂිත ජීවිතයක් ගත කිරීමට උපකාරී වේ.