• උසස්වීම් කාලය: සීමිත කාලයක් නොමැත
  • උසස්වීම්: පරිශීලකයින්ට USDT 2888, අභිරහස් පෙට්ටි, ගුවන් ජල බිඳිති (APP පමණක්) ලබා ගත හැක.