• دوره ارتقاء: ‫ بدون زمان محدود
  • تبلیغات: ‫ کاربران می توانند 2888 USDT، جعبه های رمز و راز، airdrops (انحصاری APP) دریافت کنند.