• பதவி உயர்வு காலம்: வரையறுக்கப்பட்ட நேரம் இல்லை
  • பதவி உயர்வுகள்: பயனர்கள் 2888 USDT, மர்மப் பெட்டிகள், ஏர் டிராப்ஸ் (APP பிரத்தியேக) ஆகியவற்றைப் பெறலாம்