• រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានពេលវេលាកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: អ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបាន 2888 USDT, ប្រអប់អាថ៌កំបាំង, airdrops (APP ផ្តាច់មុខ)